Пријави се

Новости

Слика

Конкурс за додјелу стипендија Општине Источна Илиџа студентима првог циклуса студија на јавним високошколским установама за школску 2021/2022. годину.

Број: 01-023-427/22

Датум: 16.06.2022. године

На основу члана 10. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/21), члана 88. Статута оштине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број. 04/21), Одлуке о износу и броју стипендија студентима првог циклуса јавних високошколских установа за академску 2021/22. годину број: 01-023-426/22 од 16.06.2022. године и члана 3. Правилника о додјели студентских стипендија број: 01-023-489/21 од 29.07.2021. године, начелник општине Источна Илиџа расписује

 

КОНКУРС

за додјелу стипендија Општине Источна Илиџа студентима првог циклуса

студија на јавним високошколским установама за школску 2021/22. годину

I

Расписује се конкурс за додјелу 50 стипендија сљедећим категоријама студената:

успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа…..50 стипендија

a) дефицитарна занимања (електротехнички факултет, медицински факултет, машински факултет, грађевински факултет, архитектонски факултет, фармацеутски факултет, филизофки факултет – студијски програм: математика и физика, математика и рачунарство, природно-математички факултет.

б)   остала занимања (остале јавне високошколске установе),

Стипендије се додјељују према јединственој ранг-листи за наведене категорије студената.    

II

Општи услови за додјелу стипендија

Право учешћа на Конкурсу имају редовни студенти II и виших година студија првог циклуса јавних високошколских установа, са сталним пребивалиштем на подручју општине Источна Илиџа, за категорију успјешнх студенте да нису обновили годину студија за коју конкуришу и да нису корисници стипендије другог органа.

      III

Посебни услови за додјелу стипендија

Поред општих услова наведених у тачки II овог конкурса, успјешни студенти који конкуришу за додјелу стипендија морају испуњавати и сљедећи посебни услов, за дефицитарна занимања да имају положене испите из предходних година студија са просјечном оцјеном 7,50 и више, а за остала занимања да имају положене испите из претходних година студија са просјечном оцјеном 9,00 и више.

      IV

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендије су:

успјех у предходним студијским годинама

уписна година студија

универзитет у коме похађају студије

      V

Потребна документа

Кандидати који конкуришу обавезни су доставити следеће документе у оригиналу или овјереној фотокопији не старијој од шест мјесеци:

Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу студентске стипендије

Увјерење о пребивалиштву кандидата (CIPS) ( овјерена копија)

Потврду о статусу редовног студента (оргинал)

Увјерење о  просјеку оцјена током студирања (оргинал)

Потврду да не обнавља годину студија за коју конкурише (оргинал),

Овјерену изјаву да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања       

Фотокопију текућег рачуна и рачуна банке код које је рачун отворен

VI

Пријаве са потребном документациом могу се доставити поштом на адресу: Општина Источна Илиџа Војводе Радомира Путника бр. 2, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, са назнаком: Комисији за стипендије или лично у пријемној канцеларији (Матични уред) Општинске управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII

Kонкурс се објављује у једном дневном листу који излази на подручју Републике Српске, на Web страници општине www.istocnailidza.net и огласној табли Општинске управе.                                                                                

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у једном дневном листу који излази на подручју Републике Српске. Ранг-листа кандидата којима ће бити додијељене стипендије за 2022. годину биће објављена на Web страници Општине: www.istocnailidza.net  и огласној табли општине.

Захтјев за додјелу стипендије можете преузети овдје.

 

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

                                                                                                       Maринко Божовић

  • Подијели на друштвеним мрежама