Студијски програм мастер студија - Обновљиви извори енергије и паметне електричне мреже

 

Циљеви студијског програма

Поред општих циљева студијског програма Обновљиви извори енергије и паметне електричне мреже, постоје и специфични:

 • обуку за праћење и учешће у истраживачком и научном раду у различитим ужим областима, као и анализу и пројектовање обновљивих извора енергије и паметних електроенергетских мрежа.

 

Исходи учења

Посебни исходи процеса учења након завршетка другог циклуса су:

 • стручно оспособљен научни и стручни кадар са утврђеним способностима за самосталан или тимски научноистраживачки рад у различитим ужим областима, као и за анализу и пројектовање система за област обновљивих извора енергије и паметних електроенергетских мрежа...

Академски назив

мастер електротехнике
Обновљиви извори енергије и паметне електричне мреже

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Електротехнички факултет

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ И ПАМЕТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ
МАСТЕР СТУДИЈ


V-2 ПР – предавања, V – вјежбе, ЕЦТС – број кредита

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
I (IX) II (X)
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Методологија научног рада 2 1 3,0 1. Изборни предмет РИ - 5.4 2 2 5,0
2. Напредне рачунарске архитектуре 3 2 6,0 2. Пројекат - 3 4 2 5,0
3. Софтверско инжењерство и технологије 3 2 6,0 3. Завршни мастер рад 15 20
4. Изборни предмет РИ - 5.1 2 2 5,0 4.
5. Изборни предмет РИ - 5.2 2 2 5,0 5.
6. Изборни предмет РИ - 5.3 2 2 5,0 6.
  У К У П Н О 14 11 30   У К У П Н О 25 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

1. Листа изборних предмета


Р.
бр.
Предмети РИ - 5.1, РИ - 5.2, РИ - 5.3, РИ - 5.4
бирају се из групе предмета:
С е м е с т а р Р.
бр.
Предмети РИ - 5.1, РИ - 5.2, РИ - 5.3, РИ - 5.4
бирају се из групе предмета:
С е м е с т а р
I ili II (IX, X) I ili II (IX, X)
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Електронско пословање 2 2 5,0 1. Инфраструктура за електронско пословање 2 2 5,0
2. Криптографија и заштита података 2 2 5,0 2. Управљање електронским документима 2 2 5,0
3. Програмирање корисничких интерфејса 2 2 5,0 3. Квалитет софтвера 2 2 5,0
4. Софтверске технике 2 2 5,0 4. Програмирање у реалном времену 2 2 5,0
5. Методе интелигентног управљања 2 2 5,0 5. Управљање радним процесима 2 2 5,0
6. Пројектовање система са уграђеним рачунаром - ембедед системи 2 2 5,0 6. Рачунарско пројектовање електронских склопова 2 2 5,0
7. Рачунарски периферни уређаји 2 2 5,0 7. Програмибилни логички контролери 2 2 5,0
 1. Самостално креирање пројеката
  Студент је дужан да уради два самостална пројекта: Пројекат - 3 из једног од предмета из IX семестра, Пројекат-4 из једног од предмета из X семестра. Кроз разраду програмског садржаја може се смањити број предмета у којима је пројекат предвиђен.

 2. Анализа наставног плана и програма након 5 година студија (мастер)
  Сви одсjеци имају заједничка прва 4 семестра, прву и другу годину студија.
  Број испита: 52+8 (Практична настава, Пројекат - 1,2,3,4, Практични рад-феријална пракса, Завршни самостални рад, Завршни мастер рад)
  Број ECTS кредита: 300
  Број самосталних пројеката: 4 (без „Дневника практичног рада“, „Завршног самосталног рада“ и „Завршног магистарског рада“)
  Број факултативних предмета: 11 из групе од 19+4 предмета (4 предмета се могу бирати из других одељења)
  Укупно оптерећење: 3870 часова, од чега: кроз предавања 1665 (43,0%), кроз вјежбе и остало 2205 (57,0%)