Студијски програм мастер студија - Аутоматика и електроника

 

Циљеви студијског програма

Осим општих циљева студијског програма Аутоматика и електроника постоје и посебни:

 • оспособљавање за праћење и учествовање у истраживачко-научном раду у области аутоматизације производних процеса у различитим индустријским гранама, саобраћају, услужним дјелатностима,
 • оспособљавање за праћење и учествовање у истраживачко-научном раду у области роботике,
 • индустријски роботи, роботи у опасним срединама,
 • упознавање, разумијевање и коришћење сложених савремених софтверских пакета који су развијени за примјене у различитим областима аутоматике и електронике.

 

Исходи учења

Посебни исходи процеса учења по завршетку другог циклуса су:

 • професионално оспособљен научно-стручни кадар са добро утемељеним способностима за самосталан или екипни научно-истраживачки рад из различитих ужих подручја за област Аутоматика и област Електроника.

Академски назив

Мастер електротехнике
Област Аутоматика и електроника

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Електротехнички факултет

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: АУТОМАТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
МАСТЕР СТУДИЈ


В-2 ПР – предавања, В – вјежбе, ЕЦТС – број кредита

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р R.
br.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
I (IX) II (X)
ПР В ЕЦТС ПР в ЕЦТС
1. Методологија научног рада 2 1 3,0 1. Изборни предмет АЕ - 5.4 2 2 5,0
2. Роботика и аутоматизација 3 2 6,0 2. Пројекат - 3 4 2 5,0
3. Теорија стабилности система управљања 3 2 6,0 3. Завршни мастер рад 15 20
4. Изборни предмет АЕ - 5.1 2 2 5,0 4.
5. Изборни предмет АЕ - 5.2 2 2 5,0 5.
6. Изборни предмет АЕ - 5.3 2 2 5,0 6.
  У К У П Н О 14 11 30   У К У П Н О 25 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

1. Листа изборних предмета


Р.
бр.
Предмети АЕ - 5.1, АЕ - 5.2, АЕ - 5.3, АЕ - 5.4
бирају се из групе предмета:
С е м е с т а р Р.
бр.
Предмети АЕ - 5.1, АЕ - 5.2, АЕ - 5.3, АЕ - 5.4
бирају се из групе предмета:
С е м е с т а р
I ili II (IX, X) I ili II (IX, X)
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Адаптивни системи 2 2 5,0 1. Оптоелектроника 2 2 5,0
2. Пројектна документација 2 2 5,0 2. Мехатроника 2 2 5,0
3. Дистрибуирани управљачки системи 2 2 5,0 3. Програмабилни логички контролери 2 2 5,0
4. Интелигентне машине и ситеми 2 2 5,0 4. Софтверско инжењерство и технологије 2 2 5,0
5. Методе интелигентног управљања 2 2 5,0 5. Рачунарско пројектовање електронских склопова 2 2 5,0
6. Пројектовање система са уграђеним рачунаром - ембедед системи 2 2 5,0 6. Енергетска електроника 2 2 5,0
7. Савремени управљачки алгоритми 2 2 5,0 7. Управљање радним процесима 2 2 5,0
 1. Самостална израда пројеката
  Студент је у обавези да уради два самостална пројекта: Пројекат - 3 из једног од предмета из IX семестра, Пројекат - 4 из једног од предмета из X семестра. Кроз разраду програмских садржаја број предмета у којима се предвиђа пројекат може бити смањен.

 2. Aнализа наставног плана после 5 година студија (Master Degree)
  Сви одсјеци имају заједничка прва 4 семестра, прву и другу годину студија.
  Број испита: 53+7 (Пројекат - 1,2,3,4, Практичан рад-феријална пракса, Завршни самосталан рад, Завршни магистарски рад)
  Број ЕЦТС кредита: 300
  Број самосталних пројеката: 4 (без "Дневника практичног рада", "Завршног самосталног рада" и "Завршног магистарског рада")
  Број изборних предмета: 11 из групе од 20+4 предмета (4 предмета се могу бирати са других одсјека)
  Укупно оптерећење:3870 сати, од тога: кроз предавања 1695 (43,8%), кроз вјежбе и остало 2175 (56,2%)