Студијски програм мастер студија - Опште поставке

 

Организација наставног процеса, циљеви и исходи учења

На Електротехничком факултету у Источном Сарајеву други циклус студија - мастер студиј организован је на три студијска програма:

Студијски програми

 • Електроенергетика
 • Аутоматика и електроника
 • Рачунарска техника и информатика.

Студијски програм за мастер студиј

Студиј другог циклуса оспособљава студенте за виши степен студија и омогућава им стицање општих и специфичних знања потребних за бављење научно-истраживачким радом из одређене области. Завршетком студија другог циклуса стиче се академски назив мастер електротехнике, што се на енглески језик преводи са Мастер оф Сциенце (М.Сц.), уз назнаку студијског програма. Образовни степен другог циклуса на свим студијским програмима траје једну студијску годину, односно два семестра, чему одговара 60 ЕЦТС бодова. Осим обавезних, студенти слушају и изборне предмете. Након одслушана два семестра сваки студент мора да уради и одбрани завршни рад - мастер тезу.

Поред општих циљева, који су исти као и за први циклус студија, за други циклус студија додају се као општи циљеви и:

 • ефикасно и рационално високо образовање стручно-научних кадрова из области електротехнике, кроз наставне планове и програме са већим бројем изборних предмета чији се садржаји претежно односе на најновија достигнућа у области електротехнике,
  • ангажовање наставног кадра са признатим научним резултатима који су способни да студенте уведу у методологију истраживачког и научног рада, како са теоретског аспекта тако и са аспекта даље практичне примјене,
 • стручно-научна припремљеност кандидата за наставак образовања, трећи циклус студија (докторат).

Општи исход процеса учења по завршетку другог циклуса:

 • професионално оспособљен научно-стручни кадар са добро утемељеним способностима за самосталан или екипни научно-истраживачки рад, који:
  • разумије и лако се укључује у савремена научно-стручна достигнућа,
  • има способност да оформи истраживачки тим и предложи, образложи и нађе финансијску подршку за истраживачки пројекат од интереса,
  • оспособљен да самостално уочава проблеме и задатке које треба рјешавати путем одређених истраживања, чиме се може повећати ефикасност и економичност одређене процедуре или система,
  • у оквиру своје специјалности, и шире, прати развој и најновија научна и стручна достигнућа и препознаје потребе и могућности да се та достигнућа продубе, прошире и примијене у његовом окружењу.

 

Наставни план (Болоњски модел) Јун, 2006.