Студијски програм - Електроенергетика

Регистар студијских програма

Електротехнички факултет - Електроенергетика
Наставни план за 1.циклус студија ЕЕ ПРЕУЗМИ
Назив студијског програма Електроенергетика
Број дозволе за извођење студијског програма 07.2-9485/07
Датум дозволе за извођење студијског програма 25.12.2007.
Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 01.1-4371/07
Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 28.06.2007.
Академска титула и стручно (научно) звање које се стиче завршетком студијског програма Дипломирани инжењер електротехнике - електроенергетика
Трајање студијског програма - семестара 8
Укупан број ЕСПБ бодова који се стиче завршетком студијског програма 240
Услов за упис студијског програма Завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит
Да ли је предвиђена студентска пракса? Да
Трајање студентске праксе 60 сати

Циљеви студијског програма

Осим општих циљева студијског програма Електроенергетика постоје и посебни:

 • стицање знања и вјештина из општестручних предмета из области електротехнике, природних наука, друштвених наука, страних језика и општих и практично примјенљивих знања из области рачунарске технике и информатике. Ова знања се стичу кроз заједничке програмске садржаје.
 • да кроз уже стручни дио студија студенти стекну знања и вјештине из области производње, преноса, дистрибуције и коришћења електричне енергије, те из области пројектовања и производње електроенергетске опреме и уређаја и из области пројектовања и изградње електроенергетских система.
 • да се оспособе за развој и примјену нових извора електричне енергије (обновљиви извори), уз потпуно разумијевање планских потреба за овом врстом извора, узимајући у обзир предности и недостатке ових извора електричне енергије.
 • да се кроз комбинацију знања наведених у претходним тачкама, уз знања стечена из области аутоматских система и енергетске електронике, потпуно оспособе за рад у области производње и коришћења електричне енергије, што је од виталног интереса за друштвену заједницу

Исходи учења

Посебни исходи процеса учења по завршетку првог циклуса су:

 • стечена знања и вјештине из општестручних предмета из области електротехнике, природних наука, друштвених наука, страних језика и општих и практично примјенљивих знања из области рачунарске технике и информатике,
 • знање, разумијевање и способност рјешавања развоја електроенергетских система и електроенергетске опреме,
 • способност да се укључе у пројектовање, изградњу и одржавање најсавременије индустријске опреме,
 • способност да прихвате, примјене и унаприједе различита рјешења и достигнућа из цијелог свијета,
 • способност да препознају техничко-економски најбоља рјешења за обновљиве изворе електричне енергије, узимајући у обзир релевантне податке и параметре.

Академски назив

Дипломирани инжењер електротехнике
Одсјек за електроенергетику

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Електротехнички факултет

ОДСЈЕК ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ПР – предавања, В – вјежбе, ЕЦТС – број кредита

1.4б)

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р R.
br.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
V VI
ПР В ЕЦТС ПР в ЕЦТС
1. Електромагнетика - 2 2 2 5,0 1. Системи аутоматског управљања 3 2 6,0
2. Електричне машине - 1 2 2 5,0 2. Електричне машине - 2 2 3 6,0
3. Електроенергетске мреже и системи – 1 2 2 5,0 3. Техника високог напона 1 3 2 6,0
4. Енергетска електроника - 1 2 3 5,0 4. Пројекат - 1 0 2 2,0
5. Електрични апарати - 1 2 2 5,0 5. Изборни предмет ЕН - 3.1 2 2 5,0
6. Процесни рачунари 2 2 5,0 6. Изборни предмет ЕН - 3.2 2 2 5,0
  У К У П Н О 12 13 30   У К У П Н О 12 13 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
VII VIII
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Основе телекомуникација 2 2 5,0 1. Системи заштите у ел. енергет. систему 3 3 7,0
2. Техника високог напона 2 2 2 5,0 2. Рачунарско пројектовање у електроенер. 2 3 6,0
3. Разводна постројења 3 2 7,0 3. Пројекат - 2 0 2 2,0
4. Електромоторни погони 2 2 5,0 4. Изборни предмет ЕН - 4.2 2 2 5,0
5. Практичан рад - феријална пракса 0 4 3,0 5. Изборни предмет ЕН - 4.3 2 2 5,0
6. Изборни предмет ЕН - 4.1 2 2 5,0 6. Завршни самосталан рад 0 4 5,0
У К У П Н О 11 14 30 У К У П Н О 9 16 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Електротехнички факултет

ОДСЈЕК ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ПР – предавања, В – вјежбе, ЕЦТС – број кредита

1. Lista izbornih predmeta


Р.
бр.
ПРЕДМЕТИ ЕН - 3.1, ЕН - 3.2
бирају се из сљедеће групе предмета:
С е м е с т а р Р.
бр.
ПРЕДМЕТИ ЕН - 4.1, ЕН - 4.2, ЕН - 4.3
бирају се из сљедеће групе предмета:
С е м е с т а р
VI VII, VIII
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Електрични апарати - 2 2 2 5,0 1. Електроенергетски претварачи 2 2 5,0
2. Енергетска електроника - 2 2 2 5,0 2. Електричне инсталације са осветљењем 2 2 5,0
3. Електротехничке технологије 2 2 5,0 3. Електране 2 2 5,0
4. Електроенергетске мреже и системи – 2 2 2 5,0 4. Микропроцесорско управљање електромоторним погонима 2 2 5,0
5. Мјерења у електроенергетици 2 2 5,0 5. Менаџмент у инжењерској пракси 2 2 5,0
6. Један од предмета III године студија, VI семестар, са других одсјека 2 2 5,0 6. Један од предмета IV године студија, одговарајући семестар, са других одсјека 2 2 5,0
7. 7. Дистрибутивне и индустријске мреже 2 2 5,0

 

 1. Практичан рад - феријална пракса
  Феријална пракса се обавља у току летњег распуста после ВИ семестра. Трајање летње праксе је 60 радних сати, односно 8 радних дана. Резултати практичног рада се описују у "Дневнику практичног рада".

 2. Самостална израда пројеката
  Студент је у обавези да уради два самостална пројекта: Пројекат - 1 из једног од предмета из ИИИ године студија, Пројекат - 2 из једног од предмета из ИВ године студија. Кроз разраду програмских садржаја број предмета у којима се предвиђа пројекат може бити смањен.

 3. Анализа наставног плана после 4 године студија (Bachelor Science Degree, BSc Degree)
  Сви одсјеци имају заједничка прва 4 семестра, прву и другу годину студија.
  Број испита: 44+4 (Пројекат - 1,2, Практичан рад-феријална пракса, Завршни самосталан рад)
  Број ЕЦТС кредита: 240
  Број самосталних пројеката: 2 (без "Дневника практичног рада" и "Завршног самосталног рада")
  Број изборних предмета: 5 из групе од 10+2 предмета (2 предмета се могу бирати са других одсјека)
  Укупно оптерећење: 3120 сати, од тога: кроз предавања 1425 (45,7%), кроз вјежбе и остало 1695 (54,3%)