Пријави се

Студијски програм - Аутоматика и електроника

Регистар студијских програма

Електротехнички факултет Аутоматика и електроника
Наставни план за 1.циклус студија АиЕ ПРЕУЗМИ
Назив студијског програма Аутоматика и електроника
Број дозволе за извођење студијског програма 07.2-9485/07
Датум дозволе за извођење студијеког програма 25.12.2007.
Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 01.1-4371/07
Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 28.06.2007.
Академска титула и стручно (научно) звање које се стиче завршетком студијског програма Дипломирани инжењер аутоматика и елктроника
Трајање студијског програма семестара 8
Укупан број ЕСПБ бодова који се стиже завршетком студијског програма 240
Услов за упис студијскиг програма ЗАвршена четверогодишња средња школа и положен пријемни испит
Да ли је предвиђена студентска пракса? Да
Tрајање студентске праксе 60 сати

Циљеви студијског програма

Осим општих циљева студијског програма Аутоматика и елктроника постојеи посебниi:

 • стицање знања и вјештина из опште стручних предмета из области електротехнике, природних наука, друштвених наука, страних језика и општих и практично примјенљивих знања из области рачунарске технике и информатике. Ова знања се стичу кроз заједничке програмске садржаје
 • да кроз ужи стручни дио студија студенти стекну знања и вјештине из области теорије аутоматског управљања, метода идентификације и симулације процеса, пројектовања система аутоматског управљања, коришћење одговарајућих програмских пакета
 • да се оспособе и практично усаврше у примјени микропроцесора, програмабилних логичких контролера, робота и манипулатора, уређаја за аквизицију, специјализованих рачунарских система за уградњу, великих рачунарских система за управљање процесима
 • да се оспособе за пројектовање, тестирање и примјену аналогних и дигиталних електронских кола и уређаја
 • да се упознају са различитим комуникационим протоколима (ТЦП/ИП, И2Ц, УСБ, ...) и њиховом примјеном

Исходи учења

Посебни исходи процеса учења по завршетку првог циклуса су:

 • стечена знања и вјештине из опште стручних предмета из области електротехнике,природних наука, друштвених наука, страних језика и општих и практично примјенљивих знања из области рачунарске технике и информатике.
 • знање, разумијевање и способност за пројектовање и уградњу управљачких система у:
  • индустрији: енергетика, рударство, петрохемија, хемијска индустрија,..
  • саобраћају: аутоматско управљање друмским, жељезничким и ваздушним саобраћајемm
  • примјени робота: индустријски роботи, роботи у опасним срединама
  • аутоматизација у услужним дјелатностима: градска управа, банке,...
 • способност коришћења специјализованих програмских језика за опис хардвера и система
 • способност коришћења софтверских алата за анализу електронских склопова (SPICE), управљање пројектима (MSProject), пројектовање модула (Protel, OrCad)
 • да прихвате, примјене и унаприједе различита рјешења и достигнућа из цијелог свијета

Академски назив

Дипломирани инжењер електротехнике
Одсјек за аутоматику и електронику

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Електротехнички факултет

ОДСЈЕК ЗА АУТОМАТИКУ И ЕЛЕКТРОНИКУ

ПР – предавања, В – вјежбе, ЕЦТС – број кредита

1.4б)

1.
Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р R.
br.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
V VI
ПР В ЕЦТС ПР в ЕЦТС
Електромагнетика - 2 2 2 5,0 1. Дигитални системи управљања 3 3 7,0
2. Импулсна електроника 2 2 5,0 2. Дигитална елктроника 2 3 6,0
3. Теорија аутоматског управљања - 1 2 2 5,0 3. Теорија аутоматског управљања - 2 2 2 5,0
4. Енергетска електроника 1 2 3 6,0 4. Пројекат - 1 0 2 2,0
5. Транспортни процес 2 2 4,5 5. Изборни предмет АЕ - 3.1 2 2 5,0
6. Физика материјала 2 2 4,5 6. Изборни предмет АЕ - 3.2 2 2 5,0
  У К У П Н О 13 12 30   У К У П Н О 11 14 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
VII VIII
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Основи телекомуникација 2 2 5,0 1. Пројектовање система аутоматском упр. 2 3 6,0
2. Теорија оптималних рјешења 2 2 5,0 2. Рачунарско управљање процесима 2 3 6,0
3. Микропроцесорски системи 2 2 5,0 3. Пројектовање - 2 0 2 2,0
4. Моделирање и сумулација процеса 2 3 6,0 4. Изборни предмет АЕ - 4.2 2 2 5,0
5. Практичан рад - феријална пракса 0 4 4,0 5. Изборни предмет АЕ - 4.3 2 2 5,0
6. Изборни предмет АЕ - 4.1 2 2 5,0 6. Завршни самостални рад 0 5 6,0
  У К У П Н О 10 15 30   У К У П Н О 8 17 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Електротехнички факултет

ОДСЈЕК ЗА АУТОМАТИКУ И ЕЛЕКТРОНИКУ

ПР – предавања, В – вјежбе, ЕЦТС – број кредита

1. Листа изборних предмета


Р.
бр.
ПРЕДМЕТИ АЕ - 3.1,  АЕ - 3.2
бирају се из сљедеће групе предмдета:
С е м е с т а р Р.
бр.
ПРЕДМЕТИ АЕ - 4.1,  АЕ - 4.2, АЕ - 4.3
бирају се из сљедеће групе предмдета:
С е м е с т а р
VI VII, VIII
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Енергетска електроника 2 2 2 5,0 1. Пренос и аквизиција подака 2 2 5,0
2. Електронска мјерења 2 2 5,0 2. Менаџмент у инжењерској пракси 2 2 5,0
3. Увод у нанотехнике и нанотехнологије 2 2 5,0 3. Специјални сензори и индустријска мјерења 2 2 5,0
4. Дигитална обрада сигнала 2 2 5,0 4. Идентификација процеса 2 2 5,0
5. Анализа сигнала и система 2 2 5,0 5. Микропроцесорксо управљање електромоторним погонима 2 2 5,0
6. Електричне машине и постројења 2 2 5,0 6. Један од предмета IV године студија, одоговарајући семестар, а других одсјека 2 2 5,0
 1. Практичан рад - феријална пракса
  Феријална пракса се обавља у току летњег распуста после IV семестра. Трајање летње праксе је 60 радних сати, односно 8 радних дана. Резултати практи;чног рада се описују у "Дневнику практичног рада".

 2. Самостална израда пројеката
  Студент је у обавези да уради два самостална пројекта: Пројекат - 1 из једног од предмета из III године студија, Пројекат - 2 из једног од предмета из ИВ године студија. Кроз разраду програмских садржаја број предмета у којима се предвиђа пројекат може бити смањен.

 3. Анализа наставног плана после 4 године студија (Bachelor Science Degree, BSc Degree)
  Сви одсјеци имају заједничка прва 4 семестра, прву и другу годину студија.
  Број испита: 44+4 (Пројекат - 1,2, Практичан рад-феријална пракса, Завршни самосталан рад)
  Број ЕЦТС кредита: 240
  Број самосталних пројеката: 2 (без "Дневника практичног рада" и "Заврш;ног самосталног рада"
  Број изборних предмета: 5 из групе од 10+2 предмета (2 предмета се могу бирати са других одсјека)
  Укупно оптерећење: 3120 сати, од тога: кроз предавања 1395 (44,7%), кроз вјежбе и остало 1725 (55,3%)