Студијски програм мастер студија - Електроенергетика

 

Циљеви студијског програма

Осим општих циљева студијског програма Електроенергетика постоје и посебни:

 • оспособљавање за праћење и учествовање у истраживачко-научном раду у области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије,
 • стицање довољно широког и свеобухватног знања о различитим врстама обновљивих извора енергије, како би био способан да предлаже и проводи план изградње потребних обновљивих извора енергије,
 • упознавање, разумијевање и коришћење сложених савремених софтверских пакета који су развијени за примјене у различитим областима електроенергетике.

 

Исходи учења

Посебни исходи процеса учења по завршетку другог циклуса су:

 • професионално оспособљен научно-стручни кадар са добро утемељеним способностима за самосталан или екипни научно-истраживачки рад из различитих ужих подручја за област Електроенергетика.

Академски назив

Мастер електротехнике
Област Електроенергетика

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Електротехнички факултет

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
МАСТЕР СТУДИЈ


В-2 ПР – предавања, В – вјежбе, ЕЦТС – број кредита

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р R.
br.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
I (IX) II (X)
ПР В ЕЦТС ПР в ЕЦТС
PR V ECTS PR V ECTS
1. Методологија научног рада 2 1 3,0 1. Изборни предмет ЕН - 5.4 2 2 5,0
2. Експлоатација и управљање електроенергетским системима 3 2 6,0 2. Пројекат - 3 4 2 5,0
3. Планирање електроенергетских система 3 2 6,0 3. Завршни мастер рад 15 20
4. Изборни предмет ЕН - 5.1 2 2 5,0 4.
5. Изборни предмет ЕН - 5.2 2 2 5,0 5.
6. Изборни предмет ЕН - 5.3 2 2 5,0 6.
  У К У П Н О 14 11 30   У К У П Н О 25 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

1. Листа изборних предмета


Р.
бр.
Предмети АЕ - 5.1, АЕ - 5.2, АЕ - 5.3, АЕ - 5.4
бирају се из групе предмета:
С е м е с т а р Р.
бр.
Предмети АЕ - 5.1, АЕ - 5.2, АЕ - 5.3, АЕ - 5.4
бирају се из групе предмета:
С е м е с т а р
I ili II (IX, X) I ili II (IX, X)
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Примјена микропроцесора у ел.енергетици 2 2 5,0 1. Техничко информациони систем дистрибутивних мрежа 2 2 5,0
2. Управљање енергетским претварачима 2 2 5,0 2. Специјализовани софтвери у ел.енергетици 2 2 5,0
3. Кабловска техника 2 2 5,0 3. Електричне инсталације специјалне намјене 2 2 5,0
4. Одабрана поглавља из дистрибутивних система 2 2 5,0 4. Поузданост ел.енергетске опреме и система 2 2 5,0
5. Електротермија 2 2 5,0 5. Обновљиви извори електричне енергије 2 2 5,0
6. Прелазни процеси у електричним машинама 2 2 5,0 6. Регулација електроенергетских система 2 2 5,0
7. Пројектна документација 2 2 5,0 7. Управљање радним процесима 2 2 5,0
8. Квалитет електричне енергије 2 2 5,0 8.        
 1. Самостална израда пројеката
  Студент је у обавези да уради два самостална пројекта: Пројекат - 3 из једног од предмета из ИX семестра, Пројекат-4 из једног од предмета из X семестра. Кроз разраду програмских садржаја број предмета у којима се предвиђа пројекат може бити смањен.

 2. Анализа наставног плана после 5 година студија (Master Degree)
  Сви одсјеци имају заједничка прва 4 семестра, прву и другу годину студија.
  Број испита: 52+8 (Практична настава, Пројекат - 1,2,3,4, Практичан рад-феријална пракса, Завршни самосталан рад, Завршни магистарски рад)
  Број ЕЦТС кредита: 300
  Број самосталних пројеката: 4 (без "Дневника практичног рада", "Завршног самосталног рада" и "Завршног магистарског рада")
  Број изборних предмета: 11 из групе од 19+4 предмета (4 предмета се могу бирати са других одсјека)
  Укупно оптерећење: 3870 сати, од тога: кроз предавања 1665 (43,0%), кроз вјежбе и остало 2205 (57,0%)