О факултету

 

 • ЛИНК у припреми:

 • Органи факултета су:

  • Декан
  • Научно-наставно вијеће

  Састав Научно-наставног вијећа дефинисан је Статутом Универзитета, а тренутно су чланови Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета: 20 професора, 7 виших асистената, 6 асистената и 6 студената и то 5 студената са првог циклуса студија и 1 студент са другог циклуса студија.
  Надлежности Научно-наставног вијећа и Декана факултета дефинисане су Статутом Универзитета.

  ЕТФ тренутно има два продекана:

  • Продекана за наставу
  • Продекана за науку и предузетништво

  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету утврђују се број и надлежности продекана.

  Наставна дјелатност на факултету одвија се кроз заједнички студијски програм (прва и друга година студија) и три усмјерена студијска програма:

  • Одсјек за електроенергетику,
  • Одсјек за аутоматику и електронику,
  • Одсјек за рачунарство и информатику.

  Опредјељење за завршни студијски програм врши се приликом уписа на факултет.

  На нивоу ЕТФ-а постоје сљедеће стручне службе:

  • деканат
  • библиотека
  • студентска служба
  • рачуноводство

  Надлежности стручних служби наведене су у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, којим се утврђује унутрашња организација рада Универзитета, систематизација радних мјеста са описом послова који се обављају, посебним условима које запослени треба да испуњавају за обављање послова на радном мјесту, те бројем извршилаца, као и друга питања од значаја за рад и функционисање Универзитета.

  Права и обавезе студената регулисана су Статутом Универзитета. Студенти који су примљени и уписани на Универзитет улазе у уговорни однос са Универзитетом. Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности студената, услови студирања, права и обавезе Универзитета и организационих јединица према студентима.

  Студентско представничко тијело Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву чине студенти чланови Вијећа факултета, као и студенти чланови Савеза студената Електротехничког факултета у Источном Сарајеву – "Стелекс". Чланови Вијећа факултета су студенти изабрани на студентским изборима на мандатни период од годину дана. Члан „Стелекса“ може бити сваки студент Електротехничког факултета. Начин рада „Стелекса“ утврђују студенти Факултета Статутом „Стелекса“, након претходно прибављене сагласности Сената Универзитета. Студенти преко изабраних представника ове организације остварују комуникацију са руководством Факултета, али и надлежнима за студентска питања на нивоу Универзитета и на тај начин се боре за остваривање својих права.

 • Датуми од значаја
  20.05.1949. Влада НР Босне и Херцеговине доноси Уредбу број 675 о оснивању Техничког факултета у Сарајеву. Тада су основана два одсјека: грађевински и архитектонски. Чланом 4. ове Уредбе овлашћен је Комитет за факултете, високе школе и научне установе, да може својим рјешењем, уз сагласност предсједника Владе, оснивати и друге одсјеке Техничког факултета.
  1954. – 1960. Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара БиХ у више наврата покреће питање отварања студија електротехнике у Сарајеву.
  11.06.1960. Раднички савјет „Енергоинвеста“ Сарајево предлаже Извршном вијећу Босне и Херцеговине формирање електротехничког одсјека на Техничком факултету у Сарајеву.
  05.05.1961. Савјет Универзитета у Сарајеву, својим актом број 03-682/61, предложе Техничком факултету да формира Комисију матичара за електротехнички одсјек Техничког факултета.
  11.05.1961. Савјет Техничког факултета у Сарајеву доноси одлуку о формирању Комисије матичара за електротехнички одсјек.
  Комисија матичара имала је сљедећи састав: 
  1. Др инг. Мирјан Груден, декан Факултета за електротехнику из Љубљане,
  2. Инг. Емерик Блум, главни директор предузећа „Енергоинвест“,
  3. Инг. Никола Седлар, ред. проф. Техничког факултета,
  4. Инг. Реља Васиљевић, ванр. проф. Техничког факултета,
  5. Инг. Авдо Ђумрукчић, главни директор Заједнице електропривредних предузећа БиХ
  Инг. Теодор Грегорић, ванр. проф. Техничког факултета.
  10.06.1961.
  31.05.1962.
  Комисија припрема статутарну одлуку, наставни план, обезбјеђује просторије и изворе финансијских средстава. Изабрани су: 4 редовна и 3 ванредна професора, 5 виших предавача, 7 доцената, 20 предавача и 21 асистент.
  05.06.1961. Факултетски савјет Техничког факултета доноси Статутарну одлуку о степенима и наставном плану редовне наставе на електротехничком одсјеку.
  17.07.1961. Извршно вијеће БиХ потврђује Статутарну одлуку (акт број 6231/61) којом је било ријешено извођење редовне наставе за студенте који се у прву годину упишу у школској 1961/62. години.
  30.09.1961. Престаје са радом Технички факултет у Сарајеву, а његова четири одсјека прерастају у четири самостална факултета: Грађевински, Архитектонско-урбанистички, Машински и Електротехнички.
  01.10.1961. Почиње редовна настава на Електротехничком факултету у Сарајеву истовремено на првој и другој години! Прву годину похађају новоуписани студенти, док су студенти друге године били студенти који су прву годину одслушали на машинском одсјеку Техничког факултета и на другим електротехничким факултетима у земљи. Укупан број студената на обје године је био 304.8
  31.05.1962. >Комисија матичара престаје са радом.
  14.06.1962. Прва свечана сједница факултетске управе
  27.06.1962. Формирани први одсјеци и катедре.
  1963. Формирају се: Лабораторија Катедре за основе електротехнике и електрична мјерења, Лабораториј за електричне машине.
  21.06.1963. Трећа статутарна одлука предвиђа наставу трећег степена и прописује поступак стицања доктората наука.
  13.07.1965. Усвојен Програм изградње зграде Електротехничког факултета у Сарајеву.
  1970/71. Уведена реформисана триместарска четворогодишња настава. (Статут из марта 1971. године).
  04.09.1973. Скупштина БиХ потврдила Статут ЕТФ из 1971. године
  13.07.1972. Савјет ЕТФ-а доноси одлуку о оснивању одсјека у Тузли.
  1972. Основан Одсјек за информатику.
  1975. Факултет преселио у нову зграду у Лукавици.
  1976. Основан Одсјек за телекомуникације.
  1986/87. Враћање на семестарску наставу од прве године студија у трајању 9 семестара плус семестар за израду дипломског рада.
  29.12.1993. Одлуком Народне скупштине Републике Српске, број: 02-1512/93 основан Универзитет у Сарајеву Републике Српске, као сукцесор Универзитета у Сарајеву.
  Послије 1993. Два факултета баштине традицију Електротехничког факултета у Сарајеву из периода 1961. – 1992.:
  • Електротехнички факултет Универзитета у Сарајеву  и 
  • Електротехнички факултет Универзитета у Сарајеву Републике Српске, касније Универзитета у Српском Сарајеву, данас Универзитета у Источном Сарајеву.    <
  2004. Школске 2004/2005. почиње се примјењивати Нови наставни план и програм, у складу са Болоњском декларацијом.
  2007. Ради усклађивања са Законом о високом образовању, 2007. године се Електротехнички факултет, као правни субјект, брише из судског регистра и наставља да функциионише као организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву.
  2009. Дозволом за рад број 07.023-3899/09 (прилог), издатом од стране Министарства просвјете и културе, Универзитету у Источном Сарајеву је 22. 06. 2009. дато, између осталих одобрења, и одобрење за извођење наставе на студијским програмима Електроенергетика, Аутоматика и електроника и Рачунарство и информатика.
  Дозволу за извођење наставе на другом циклусу студија (прилог) ЕТФ добија 15. 12. 2009. (Дозвола за рад издата од Министарства просвјете и културе, број 07.023/602-8345/09), и то за студијске прогаме Електроенергетика, Аутоматика и електроника и Рачунарска техника и информатика.
 •  

  ДЕКАНИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ОД 1993. ГОДИНЕ
  Ред. проф. др ВЕЉКО ВУЛЕТИЋ
  (1993-2002.)

  Ред. проф. др БОЖИДАР КРСТАЈИЋ
  (2002-2012.)

  Ред. проф. др Зоран Љубоје
  (2012-2020.)

   

  ДЕКАНИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У САРАЈЕВУ ОД 1961. ГОДИНЕ


  Ред. проф. РЕЉА ВАСИЉЕВИЋ
  (1961-1963.)

  Ванр. проф. др АХМЕТ МАНДЖИЋ
  (1963-1967.)

  Ред. проф. ДАНЕ МАЉКОВИЋ
  (1967-1972.)

  Ванр. проф. др ДРАГОЉУБ МИЛАТОВИЋ
  (1972-1976.)

  Ред. проф. БРАНКО КНЕЖЕВИЋ
  (1976-1980.)
  Декан РО ЕТФ Сарајево

  Ред. проф. др ЕЈУП ХОТ
  (1976-1980.)
  Декан ООУР-а ЕТФ Сарајево

  Ред. проф. др СВЕТОЗАР ЗИМОЊИЋ
  (1980-1982.)

  Доц. др ЗОРАН САЛЧИЋ
  (1982-1986.)

  Ванр.проф. др САЛИХ САДОВИЋ
  (1986-1990.)

  Ванр. проф. др ЗОРАН АНЂЕЛИЋ
  (1990-1992.)