Organizacija nastavnog procesa, ciljevi i ishodi učenja

Nastavna djelatnost na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu je organizovana u tri ciklusa studija. Ciklusi se izvode kroz studijske programe.

Studij prvog ciklusa osposobljava studente za viši stepen studija i omogućava im sticanje opštih i specifičnih znanja potrebnih za zapošljavanje na određenim stručnim poslovima. Završetkom studija prvog ciklusa stiče se akademski naziv diplomirani inženjer elektrotehnike, što se na engleski jezik prevodi sa Bachelor of Science (B.Sc.), uz naznaku studijskog programa. Uz diplomu prvog ciklusa studija izdaje se i dodatak diplomi (Diploma Supplement) radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija. Obrazovni stepen prvog ciklusa na svim studijskim programima traje četiri studijske godine, odnosno osam semestara, čemu odgovara 240 ECTS bodova.

Prvi ciklus studija se odvija kroz zajednički studijski program i tri usmjerena studijska programa:

 • Odsjek za elektroenergetiku,
 • Odsjek za automatiku i elektroniku,
 • Odsjek za računarstvo i informatiku.
Elektrotehnički fakultet posjeduje i licencu za izvođenje nastavnog programa na Odsjeku za telekomunikacije, ali trenutno ne upisuje studente na ovaj studijski program.

Opredjeljenje za završni studijski program vrši se prilikom upisa na fakultet.

Opšti ciljevi prvog ciklusa studija na  Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu su:

 • efikasno i racionalno visoko obrazovanje kadrova iz oblasti elektrotehnike, kroz:
 • vođenje i pomaganje studentu tokom nastavnog procesa, umjesto podučavanja,
 • uvođenje isključivo jednosemestralnih predmeta sa maksimalno šest sati direktne nastave,
 • rasterećenje nastavnih sadržaja od nepotrebnih ponavljanja i činjenica, uz neophodnu modernizaciju kojom se prati brzi razvoj u različitim oblastima elektrotehnike, povećanje broja časova vježbi i praktičnog rada u odnosu na časove predavanja,
 • uspostavljanje sistema pravila i kriterijuma za osiguranje kvaliteta obrazovnog procesa QA,
 • usmjeravanje kroz izborne predmete,
 • kontinuirano praćenje i provjera znanja studenata,
 • primjenu savremenih didaktičkih metoda
 • stručna pripremljenost zainteresovanih kadrova za nastavak obrazovanja, drugi ciklus studija kroz,
 • angažovanje nastavnog kadra sa priznatim naučnim rezultatima koji su sposobni da studente motivišu za dalje stručno i naučno usavršavanje,
 • uvođenje najsavremenijih nastavnih sadržaja u stručnom dijelu studija što studentima može biti motiv i izazov da se bave naučnim radom.
 • savremeno multidisciplinarno obrazovan diplomirani inženjer elektrotehnike koji uspješno može raditi u privredi i službama u kojima postoji potreba za ovim profilom kadrova, kroz:
 • uvođenje izbornih predmeta, koji pod određenim uslovima mogu biti i predmeti sa drugog studijskog programa,
 • uvođenje zajedničkih programskih sadržaja za sve studijske programe
 • uvođenje dva praktično orijentisana projekta, koji sa cijene kao posebni predmeti i obaveze stručne prakse.
Opšti ishod procesa učenja po završetku prvog ciklusa:
 • znanje i razumijevanje osnovnih principa iz oblasti izučavanja,
 • prepoznavanje problema koji se javljaju u praksi i mogućnost njihovog brzog i ekonomičnog rješavanja, koristeći najsavremenija tehnička dostignuća u konkretnoj oblasti,
 • sposobnost za timski rad u multidisciplinarnom okruženju,
 • da u okviru svoje specijalnosti i šire prate razvoj i najnovija tehznička dostignuća i prepoznaje potrebe i mogućnosti da se ta dostugnuća primjene u njegovom okruženju,
 • razvije vještinu samoučenja što mu omogućava nophodno cjelovito obrazovanje,
 • da poštuje zakonske regulative i društvene norme ponašanja.

Zajednički studijski program

Zajednički studijski program obuhvata prve dvije godine studija, odnosno četiri semestra i pohađaju ga svi studenti bez obzira na odabrani završni studijski program. Svi predmeti na zajedničkom studijskom programu su obavezni. Ovdje studenti stiču opšta znanja neophodna za nastavak studija na usmjerenim programima.

Usmjereni studijski programi

Usmjereni studijski program na svakom od tri odsjeka obuhvata dvije završne godine studija. Studenti pri tome stiču znanja specifična za odsjek koji su izabrali. Jedan broj predmeta je obavezan, a ostali su izborni i biraju ih studenti na osnovu svojih interesovanja i afiniteta. Nakon odslušanih osam semestara svaki student mora da uradi i odbrani završni rad. Teorijska i praktična znanja stečena na usmjerenim studijskim programima studenti su sposobni da primijene u praksi, a služe im i kao osnova za nastavak studiranja na drugom ciklusu studija.

NASTAVNI PLAN

( Bolonjski model) 

Jun, 2006.

 

 

 

 

PREGLED OSNOVNOG STUDIJA
  Odsjek EE Odsjek AE Odsjek RI Odsjek TK
Broj ispita 44 + 4 = 48 44 + 4 = 48 43 + 5 = 48 43 + 5 = 48
Broj ECTS 240 240 240 240
Broj izbornih predmeta 5 od 12 5 od 12 5 od 11 5 od 10
Časova nastave, ukupno 3120 3120 3120 3120
Časova predavanja 1425 (45,7%) 1395 (44,7%) 1365 (43.7%) 1380 (44.2%)
Časova vježbi 1695 (54,3%) 1725 (55,3%) 1755 (56,3%) 1740 (55.8%)
Broj samostalnih projekata 2 2 2 2
Ferijalna praksa 60 sati 60 sati 60 sati 60 sati
 

 

PREGLED MASTER STUDIJA
  Odsjek EE Odsjek AE Odsjek RI Odsjek TK
Broj ispita 53 + 7 = 60 53 + 7 = 60 52 + 8 = 60 52 + 8 = 60
Broj ECTS 300 300 300 300
Broj izbornih predmeta 11 od 26 11 od 24 11 od 23 11 od 24
Broj časova nastave, ukupno 3870 3870 3870 3870
Časova predavanja 1725 (44,6%) 1695 (43,8%) 1665 (43.0%) 1680 (43.4%)
Časova vježbi 2145 (55,4%) 2175 (56,2%) 2205 (57,0%) 2190 (56.6%)
Broj samostalnih projekata 4 4 4 4
Ferijalna praksa 60 sati 60 sati 60 sati 60 sati
 

 

Osnovni parametri Nastavnog plana
Trajanje osnovnih studija 4 godine ili 8 semestara
Trajanje master studija 1 godina ili 2 semestra
Trajanje doktorskog studija 3 godine ili 6 semestara
Trajanje zjedničkog dijela studija 2 godine ili 4 semestra
TRAJANJE SEMESTRA (Direktna nastava) 15 sedmica
SEDMIČNO OPTEREĆENJE DIREKTNOM NASTAVOM 25 časova
BROJ PREDMETA PO SEMESTRU 5 ili 6
ECTS KREDITA PO SEMESTRU 30
BROJ ČASOVA NASTAVE PO PREDMETU Minimalno 2, maksimalno 6
OBIM PREDMETA Svi predmeti su jednosemestralni
BROJ IZBORNIH PREDMETA 5 + 6 = 11
 

 

BROJ IZBORNIH PREDMETA PO SEMESTRU
Semestar Semestar
I II III IV V VI VII VIII IX X
0 0 0 0 0 2 1 2 3 3
5 6