Студијски програм - Опште поставке

 

Организација наставног процеса, циљеви и исходи учења

Наставна дјелатност на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву је организована у три циклуса студија. Циклуси се изводе кроз студијске програме.

Студиј првог циклуса оспособљава студенте за виши степен студија и омогућава им стицање општих и специфичних знања потребних за запошљавање на одређеним стручним пословима. Завршетком студија првог циклуса стиче се академски назив дипломирани инжењер електротехнике, што се на енглески језик преводи са Bachelor of Science (B Sc), уз назнаку студијског програма. Уз диплому првог циклуса студија издаје се и додатак дипломи (Diploma Supplement) ради детаљнијег увида у ниво, природу, садржај, систем и правила студирања и постигнуте резултате током студија. Образовни степен првог циклуса на свим студијским програмима траје четири студијске године, односно осам семестара, чему одговара 240 ECTS бодова.

Први циклус студија се одвија кроз заједнички студијски програм и три усмјерена студијска програма:

Студијски програми

 • Студијски програм Електроенергетика,
 • Студијски програм Аутоматика и електроника,
 • Студијски програм Рачунарство и информатика.

Електротехнички факултет посједује и лиценцу за извођење наставног програма на Одсјеку за телекомуникације, али тренутно не уписује студенте на овај студијски програм.

Опредјељење за завршни студијски програм врши се приликом уписа на факултет.

Општи циљеви првог циклуса студија на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву су:

 • ефикасно и рационално високо образовање кадрова из области електротехнике, кроз:
  • вођење и помагање студенту током наставног процеса, умјесто подучавања,
  • увођење искључиво једносеместралних предмета са максимално шест сати директне наставе,
  • растерећење наставних садржаја од непотребних понављања и чињеница, уз неопходну модернизацију којом се прати брзи развој у различитим областима електротехнике, повећање броја часова вјежби и практичног рада у односу на часове предавања,
  • успостављање система правила и критеријума за осигурање квалитета образовног процеса QА,
  • усмјеравање кроз изборне предмете,
  • континуирано праћење и провјера знања студената,
  • примјену савремених дидактичких метода
 • стручна припремљеност заинтересованих кадрова за наставак образовања, други циклус студија кроз,
  • ангажовање наставног кадра са признатим научним резултатима који су способни да студенте мотивишу за даље стручно и научно усавршавање,
  • увођење најсавременијих наставних садржаја у стручном дијелу студија што студентима може бити мотив и изазов да се баве научним радом.
 • савремено мултидисциплинарно образован дипломирани инжењер електротехнике који успјешно може радити у привреди и службама у којима постоји потреба за овим профилом кадрова, кроз:
  • увођење изборних предмета, који под одређеним условима могу бити и предмети са другог студијског програма,
  • увођење заједничких програмских садржаја за све студијске програме
  • увођење два практично оријентисана пројекта, који са цијене као посебни предмети и обавезе стручне праксе.

Општи исход процеса учења по завршетку првог циклуса:

 • знање и разумијевање основних принципа из области изучавања,
 • препознавање проблема који се јављају у пракси и могућност њиховог брзог и економичног рјешавања, користећи најсавременија техничка достигнућа у конкретној области,
 • способност за тимски рад у мултидисциплинарном окружењу,
 • да у оквиру своје специјалности и шире прате развој и најновија техничка достигнућа и препознаје потребе и могућности да се та достугнућа примјене у његовом окружењу,
 • развије вјештину самоучења што му омогућава нопходно ћеловито образовање,
 • да поштује законске регулативе и друштвене норме понашања.

 

Заједнички студијски програм

Заједнички студијски програм обухвата прве двије године студија, односно четири семестра и похађају га сви студенти без обзира на одабрани завршни студијски програм. Сви предмети на заједничком студијском програму су обавезни. Овђе студенти стичу општа знања неопходна за наставак студија на усмјереним програмима.

 

Усмјерени студијски програми

Усмјерени студијски програм на сваком од три одсјека обухвата двије завршне године студија. Студенти при томе стичу знања специфична за одсјек који су изабрали. Један број предмета је обавезан, а остали су изборни и бирају их студенти на основу својих интересовања и афинитета. Након одслушаних осам семестара сваки студент мора да уради и одбрани завршни рад. Теоријска и практична знања стечена на усмјереним студијским програмима студенти су способни да примијене у пракси, а служе им и као основа за наставак студирања на другом циклусу студија.

 

Наставни план (Болоњски модел) Јун, 2006.

 

Преглед основног студија
  Одсјек ЕЕ Одсјек АЕ Одсјек РИ Одсјек ТК
Број испита 44 + 4 = 48 44 + 4 = 48 43 + 5 = 48 43 + 5 = 48
Број ECTS 240 240 240 240
Број изборних предмета 5 od 12 5 od 12 5 od 11 5 od 10
Часова наставе, укупно 3120 3120 3120 3120
Часова предавања 1425 (45,7%) 1395 (44,7%) 1365 (43.7%) 1380 (44.2%)
Часова вјежби 1695 (54,3%) 1725 (55,3%) 1755 (56,3%) 1740 (55.8%)
Број самосталних пројеката 2 2 2 2
Феријална пракса 60 сати 60 сати 60 сати 60 сати
 

 

ПРЕГЛЕД МАСТЕР СТУДИЈА
  Одсјек ЕЕ Одсјек АЕ Одсјек РИ Одсјек ТК
Број испита 53 + 7 = 60 53 + 7 = 60 52 + 8 = 60 52 + 8 = 60
Број ECTS 300 300 300 300
Број изборних предмета 11 od 26 11 od 24 11 od 23 11 od 24
Број часова насаве, укупно 3870 3870 3870 3870
Часова предавања 1725 (44,6%) 1695 (43,8%) 1665 (43.0%) 1680 (43.4%)
Часова вјежби 2145 (55,4%) 2175 (56,2%) 2205 (57,0%) 2190 (56.6%)
Број самосталних пројеката 4 4 4 4
Феријална пракса 60 сати 60 сати 60 сати 60 сати

 

Основни параметри наставног плана
Трајање основних студија 4 године или 8 семестара
Трајање мастер студија 1 година или 2 семестра
Трајање докторског студија 3 године или 6 семестара
Трајање заједничког дијела студија 2 године или 4 семестра
ТРАЈАЊЕ СЕМЕСТРА (Диреекттна настава) 15 седмица
СЕДМИЧНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ДИРЕКТНОМ НАСТАВОМ 25 часова
Број предмета по семестру 5 или 6
ECTS КРЕДИТА ПО СЕМЕЕСТРУ 30
БРОЈ ЧАСОВА НАСТАВЕ ПО ПРЕДМЕТУ Минимално 2, максимално 6
ОБИМ ПРЕДМЕТА Сви предмети су једносеместрални
БРОЈ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 5 + 6 = 11
БРОЈ ПРЕДМЕТА ПО СЕМЕСТРУ
Семестар Семестар
I II III IV V VI VII VIII IX X
0 0 0 0 0 2 1 2 3 3
5 6