Пријави се

Студијски програм - Рачунарство и информатика

Регистар студијских програма

Електротехнички факултет - Рачунарство и информатика
Наставни план за 1.циклус студија РиИ ПРЕУЗМИ
Назив студијског програма Рачунарство и информатика
Број дозволе за извођење студијског програма 07.2-9485/07
Датум дозволе за извођење студијског програма 25.12.2007.
Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 01.1-4371/07
Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 28.06.2007.
Академска титула и стручно (научно) звање које се стиче завршетком студијског програма Дипломирани инжењер електротехнике - Рачунарство и информатика
Трајање студијског програма - семестара 8
Укупан број ЕСПБ бодова који се стиче завршетком студијског програма 240
Услов за упис студијског програма Завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит
Да ли је предвиђена студентска пракса? Да
Трајање студентске праксе 60 сати

Циљеви студијског програма

Осим општих циљева студијског програма Рачунарство и информатика постоје и посебни:

 • стицање знања и вјештина из општестручних предмета из области електротех¬нике, природних наука, друштвених наука, страних језика и општих и практично примјенљивих знања из области рачунарске технике и информатике. Ова знања се стичу кроз заједничке програмске садржаје.
 • да кроз уже стручни дио студија студенти стекну знања и вјештине из:
  • oобјектно оријентисаног програмирања, WЕБ/Интернет програмирања,
  • архитектуре и организације рачунара,
  • база података (креирање, коришћење, управљање),
  • системског софтвера,
  • области интеракције човјека и рачунара,
  • пројектовања софтвера и хардвера система за различите примјене,
  • пројектовања и одржавања рачунарских мрежа,
  • сигурности рачунарских мрежа и система,
  • паралелних рачунарских система,
  • o примјене и одржавања комуникационог рачунарског хардвера.

Исходи учења

Посебни исходи процеса учења по завршетку првог циклуса су:

 • стечена знања и вјештине из општестручних предмета из области електротех¬нике, природних наука, друштвених наука, страних језика и општих и практично примјенљивих знања из области рачунарске технике и информатике,
 • знање, разумијевање и способност за:
  • примјену објектно оријентисаног програмирања (различити програмски језици вишег нивоа),
  • WЕБ/Интернет програмирање,
  • креирање, коришћење, управљање базама података,
  • развој апликација за интеракцију човјека и рачунара,
  • пројектовање софтвера и хардвера система за различите примјене,
  • пројектовање и одржавања рачунарских мрежа,
  • пројектовање и развој система сигурности рачунарских мрежа,
  • примјену паралелних рачунарских система,
  • примјену и одржавање комуникационог рачунарског хардвера.
 • да прихвате, примјене и унаприједе различита савремена рјешења и достигнућа из цијелог свијета

Академски назив

Дипломирани инжењер електротехнике
Одсјек за рачунарство и информатику

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Електротехнички факултет

ООДСЈЕК ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ПР – предавања, В – вјежбе, ЕЦТС – број кредита

1.4б)

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р R.
br.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
V VI
ПР В ЕЦТС ПР в ЕЦТС
1. Дискретна математика 2 2 5,0 >1. Алгоритми и структуре података 2 2 5,0
2. Основе телекомуникација 2 3 6,0 2. Базе података 3 3 7,0
3. Дигитална електроника 2 3 6,0 3. Пренос података 2 3 6,0
4. Оперативни системи 2 3 6,0 4. Пројекат- 1 0 2 2,0
5. Архитектура и организација рачунара 2 2 5,0 5. Изборни предмет РИ – 3.1 2 2 5,0
6. Практична настава 0 2 2,0 6. Изборни предмет РИ – 3.2 2 2 5,0
  У К У П Н О 10 15 30   У К У П Н О 11 14 30
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р Р.
бр.
П Р Е Д М Е Т С е м е с т а р
VII VIII
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Рачунарске мреже 2 2 5,0 1. Пројектовање информационих система 3 3 7,0
2. Програмски преводиоци 2 2 5,0 2. Паралелни рачунарски системи 2 3 6,0
3. Микропроцесорски системи 2 2 5,0 3. Пројекат - 2 0 2 2,0
4. Интернет технологије и програмирање 2 3 7,0 4. Изборни предмет РИ – 4.2 2 2 5,0
5. Практичан рад - феријална пракса 0 4 3,0 5. Изборни предмет РИ – 4.3 2 2 5,0
6. Изборни предмет РИ - 4.1 2 2 5,0 6. Завршни самосталан рад 0 4 5,0
  У К У П Н О 10 15 30   У К У П Н О 9 16 30
SСедмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30 Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС 25 30

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Електротехнички факултет

ОДСЈЕК ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ПР – предавања, В – вјежбе, ЕЦТС – број кредита

1. Листа изборних предмета


Р.
бр.
ПРЕДМЕТИ РИ - 3.1, - 3.2
бирају се из сљедеће групе предмета:
С е м е с т а р Р.
бр.
ПРЕДМЕТИ РИ - 4.1, РИ - 4.2, РИ - 4.3
бирају се из сљедеће групе предмета:
С е м е с т а р
VI VII, VIII
ПР В ЕЦТС ПР В ЕЦТС
1. Контролери и У-И уређаји 2 2 5,0 1. Пројектовање системског софтвера 2 2 5,0
2. Дигитална обрада сигнала 2 2 5,0 2. Рачунарска графика 2 2 5,0
3. Технике и методе програмирања 2 2 5,0 3. Вјештачка интелигенција 2 2 5,0
4. Спецификација софтвера и моделовање софтвера 2 2 5,0 4. Софтверски алати базе података 2 2 5,0
5. Један од предмета III године студија, VI семестар, са других одсјека 2 2 5,0 5. Менаџмент у инжењерској пракси 2 2 5,0
6.         6. Један од предмета IV године студија, одговарајући семестар, са других одсјека 2 2 5,0
 1. Практичан рад - феријална пракса
  Феријална пракса се обавља у току летњег распуста после ВИ семестра. Трајање летње праксе је 60 радних сати, односно 8 радних дана. Резултати практичног рада се описују у "Дневнику практичног рада".

 2. Самостална израда пројеката
  Студент је у обавези да уради два самостална пројекта: Пројекат - 1 из једног од предмета из ИИИ године студија, Пројекат - 2 из једног од предмета из ИВ године студија. Кроз разраду програмских садржаја број предмета у којима се предвиђа пројекат може бити смањен.

 3. Анализа наставног плана после 4 године студија (Bachelor Science Degree, BSc Degree)
  Сви одсјеци имају заједничка прва 4 семестра, прву и другу годину студија.
  Број испита: 43+5 (Практична настава, Пројекат - 1,2, Практичан рад-феријална пракса, Завршни самосталан рад)
  Број ЕЦТС кредита: 240
  Број самосталних пројеката: 2 (без "Дневника практичног рада" и "Завршног самосталног рада")
  Број изборних предмета: 5 из групе од 9+2 предмета (2 предмета се могу бирати са других одсјека)
  Укупно оптерећење: 3120 сати, од тога: кроз предавања 1365 (43,7%), кроз вјежбе и остало 1755 (56,3%)