Акти

Документи Електротехничког факултета у Источном Сарајеву
ДОКУМЕНТИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Статут Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву

Рјешење о акредитацији студијских програма

Дозвола за извођење наставе на другом циклусу студија

Измјене и допуне пословник о раду ННВ-a

Одлука о критеријумима за праћење рада студената, вредновању предиспитних обавеза, организацији завршног дијела испита и формирању коначне оцијене

Правилник о еквиваленцији звања

Правилник о организацији испита

Правилник о раду у лабораторијама

Правилник о хигијенско-техничким и противпожарним мјерама у лабораторијама

Правилник о раду Савјета привредника ЕТФ-а

Елаборат - Обновљиви извори енергије и паметне електроенергетске мреже (други циклус студија)

Елаборат - Биоинжењеринг и медицинска информатика (трећи циклус студија)

Пословник о раду ННВ ЕТФ-а

Програм цјеложивотног учења - Пројектовање и анализа фотонапонских система