Drugi upisni rok - I ciklus studija

Napisao: Studentska služba
08.08.2019

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ОГЛАШАВА

СЛОБОДНА МЈЕСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА

АКАДЕМСКОГ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/120. ГОДИНЕ

(ДРУГИ УПИСНИ РОК)

Слободна мјеста:

 

Назив студијског програма

Буџет

Суфинан-сирање

Самофина-нсирање

Страни држављани

Ванредни

1.

Аутоматика и електроника

30

9

0

0

0

2.

Електроенергетика

24

9

0

0

0

3.

Рачунарство и информатика

0

11

0

0

0

Укупно

54

29

0

0

0

Укупно ЕТФ

83

 

·         При­ја­вљи­ва­ње кан­ди­да­та по­чи­ње 26. августа 2019. го­ди­не сва­ки дан од 8:30 до 14:30, а за­вр­ша­ва 6. септембра 2019. го­ди­не;

·         Пријаве се подносе предајом докумената на шалтеру Студентске службе или препорученом пошиљком на адресу факултета;

·         Полагање квалификационог испита обавиће се 9. септембра 2019. године у 9:00 часова;

·         Објављивање резултата конкурса 9. септембра 2019. године до 14:00 часова.

·         Упис при­мље­них кан­ди­да­та обавиће се од 16.  до 20. сеп­тем­бра 2019. године, у вре­ме­ну од 8:30 до 14:30 ча­со­ва.