Rang lista (prelazak na finansiranje iz budžeta RS)

Napisao: Studentska služba
23.11.2018

Na osnovu člana 4. Pravila o postupku rangiranja studenata koji sufinansiraju troškove studiranja za prelazak u status studenta čije se studije finansiraju na teret budžeta RS (Odluka Senata UIS, br. 01-С-18-1-XXXVI/15, od 22.01.2015. godine), Komisija za provođenje postupka rangiranja studenata koji sufinansiraju troškove studiranja za prelazak u status studenta čije se studije finansiraju na teret budžeta RS, imenovana Odlukom dekana ETF-a (br. 01-1483/18, od 22.10.2018. godine) objavljuje:

 R A N G   L I S T U

studenata koji su podnijeli zahtjev za prelazak na finansiranje studija iz budžeta Republike Srpske 

R. br.

Br. indeksa

Ime i prezime

Studijski program

Broj položenih ispita

Prosječna ocjena

1.

1947

Olga Babić

AiE

12

7,17