UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Elektrotehnički fakultet

ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

PR – predavanja, V – vježbe, ECTS – broj kredita

(V 1.4b)

R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r
V VI
PR V ECTS PR V ECTS
1. Elektromagnetika - 2 2 2 5,0 1. Digitalna obrada signala 3 3 7,0
2. Osnove telekomunikacija 3 3 7,0 2. Prenos podataka 2 3 6,0
3. Digitalna elektronika 2 3 6,0 3. Statistička teorija telekomunikacija 2 2 5,0
4. Telekomunikacioni vodovi i periferije 2 2 5,0 4. Projekat - 1 0 2 2,0
5. Komutacioni sistemi 2 2 5,0 5. Izborni predmet TK - 3.1 2 2 5,0
6. Praktična nastava 0 2 2,0 6. Izborni predmet TK - 3.2 2 2 5,0
U K U P N O 11 14 30 U K U P N O 11 14 30
Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30 Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30

 

R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r R.
br.
P R E D M E T S e m e s t a r
VII VIII
PR V ECTS PR V ECTS
1. Mikroprocesorski sistemi 2 2 5,0 1. Digitalne telekomunikacije 3 3 7,0
2. Radio komunikacije 2 2 5,0 2. Akustika i obrada audio signala 2 3 6,0
3. Televizija i obrada slike 2 3 7,0 3. Projekat - 2 0 2 2,0
4. Optičke komunikacije 2 2 5,0 4. Izborni predmet TK - 4.2 2 2 5,0
5. Praktičan rad - ferijalna praksa 0 4 3,0 5. Izborni predmet TK - 4.3 2 2 5,0
6. Izborni predmet TK - 4.1 2 2 5,0 6. Završni samostalan rad 0 4 5,0
U K U P N O 10 15 30 U K U P N O 9 16 30
Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30 Sedmično opterećenje - ukupno ECTS 25 30

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Elektrotehnički fakultet

ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

PR – predavanja, V – vježbe, ECTS – broj kredita

1. Lista izbornih predmeta


R.
br.
Predmeti TK - 3.1, TK - 3.2
biraju se iz sljedeće grupe predmeta:
S e m e s t a r R.
br.
Predmeti TK - 4.1, TK - 4.2, TK - 4.3
biraju se iz sljedeće grupe predmeta:
S e m e s t a r
VI VII, VIII
PR V ECTS PR V ECTS
1. Sistemi automatskog upravljanja 2 2 5,0 1. Televizijski sistemi 2 2 5,0
2. Kodovi za prenos i zapis 2 2 5,0 2. Analiza i sinteza govornog signala 2 2 5,0
3. Mikrotalasna tehnika 2 2 5,0 3. Računarske mreže 2 2 5,0
4. Radio-frekvencijska elektronika 2 2 5,0 4. Menadžment u inženjerskoj praksi 2 2 5,0
5. Jedan od predmeta III godine studija, VI semestar, sa drugih odsjeka 2 2 5,0 5. Jedan od predmeta IV godine studija, odgovarajući semestar, sa drugih odsjeka 2 2 5,0
 1. Praktičan rad - ferijalna praksa
  Ferijalna praksa se obavlja u toku letnjeg raspusta posle VI semestra. Trajanje letnje prakse je 60 radnih sati, odnosno 8 radnih dana. Rezultati praktičnog rada se opisuju u "Dnevniku praktičnog rada".
 1. Samostalna izrada projekata
  Student je u obavezi da uradi dva samostalna projekta: Projekat - 1 iz jednog od predmeta iz III godine studija, Projekat - 2 iz jednog od predmeta iz IV godine studija. Kroz razradu programskih sadržaja broj predmeta u kojima se predviđa projekat može biti smanjen.
 1. Analiza nastavnog plana posle 4 godine studija (Bachelor Science Degree, BSc Degree)
  Svi odsjeci imaju zajednička prva 4 semestra, prvu i drugu godinu studija.
  Broj ispita: 43+5 (Praktična nastava, Projekat - 1,2, Praktičan rad-ferijalna praksa, Završni samostalan rad)
  Broj ECTS kredita 240
  Broj samostalnih projekata 2 (bez "Dnevnika praktičnog rada" i "Završnog samostalnog rada")
  Broj izbornih predmeta 5 iz grupe od 8+2 predmeta (2 predmeta se mogu birati sa drugih odsjeka)
  Ukupno opterećenje: 3120 sati, od toga: kroz predavanja 1380 (44,2%), kroz vježbe i ostalo 1740 (55,8%)
s