etf

 

ISTORIJAT
Elektrotehnički fakultet  je najstarija visoko­školska ustanova iz oblasti elektrotehnike u Republici  Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Fakultet je osnovan 1961. godine izdvajanjem iz tadašnjeg  Tehničkog fakulteta u Sarajevu kada je započeo samostalno da djeluje u okviru Univerziteta  u Sarajevu. Nakon jednogodišnjeg  prekida rada 1992. godine, Elektrotehnički fakultet je obnovio rad 1993. godine  u sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 

NASTAVA
Od školske 2004/2005. godine nastavna djelatnost na fakultetu  odvija se po   Novom nastavnom planu i programu u skladu sa Bolonjskom deklaracijom,  po kojem se studije organizuju kroz tri ciklusa.
Novi nastavni plan podrazumijeva i primjenu Evropskog  sistema za prenos kredita (European  Credit Transfer System - ECTS),   kojim je za svaki predmet određen broj  kredita (2 - 7),  čime se  vrednuju ukupne obaveze  i angažovanje    studenta na predmetu (prisustvo predavanjima i vježbama; izrada domaćih zadataka,  laboratorij­skih vježbi i seminarskih radova;   timsko i samostalno učenje).
Nastavna djelatnost na fakultetu odvija se kroz zajednički  studijski program (prva i druga godina studija) i tri usmjerena studijska programa:

 

Oprijedeljenje za završni studijski program vrši se prilikom  upisa na fakultet.


PRVI CIKLUS - OSNOVNI STUDIJ
Prvi ciklus vodi  do završenog dodiplomskog studija (bachlor of science degree) ili ekviva­lenta. Osnovni studij traje   četiri godine - osam semestara, uključujući  vrijeme potrebno za izradu i polaganje završnog ispita.

slikaSvi predmeti su jednosemestralni čime je studentima data  mogućnost da ispite polažu za manje obimne cjeline. Direktne   nastavne obaveze studenta  su svedene na 25 časova sedmično. Nastavni proces je u većoj meri usmjeren na laboratorijske  vježbe i praktičan rad studenata.
Nastava se izvodi u moderno opremljenim učio­nicama,  amfiteatrima  i laboratorijama, u kojima je  studentima omogućeno da osim novih teorijskih, steknu i praktična znanja kroz samostalan  i timski rad.
U okviru usmjerenih studijskih programa student može da  izabere više nastavnih predmeta prema svojim sklonostima  i željenom užem stručnom  usmjerenju, a takođe ima mogućnosti da svoje znanje pokaže i kroz izradu  seminarskih radova i samostalnih stručnih projekata.
U toku ovog studija  student mora da sakupi mini­malno 240 ETCS kredita, čime stiče pravo na odgovarajuću akademsku titulu, odnosno stručno zvanje u određenoj  oblasti.


DRUGI CUKLUS - MASTER STUDIJ  
Drugi ciklus vodi do akademskog  zvanja mastera elektrotehnike (master of science degree) ili ekvivalenta, stečenog nakon završenog prvog  ciklusa - dodiplomskog studija.

slikaDrugi ciklus  studija traje jednu godinu - dva semestra i vrednuje se sa 60 ETCS kredita.
Svi predmeti  su jednosemestralni, sa pretežno  izbornim  predmetima. Ovim se studentu omogućuje širi izbor naučnih   tema za izradu završnog  rada.  Završetkom  stepena drugog ciklusa stiče se akademska titula i zvanje magistar ili ekvivalent  za određenu naučnu oblast

 

 

 

 


USLOVI UPISA

Pravo upisa na fakultet  imaju srednjoškolci sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenim kvalifikacionim  ispitom.  Broj studenata koji se finansiraju iz Budžeta  Republike Srpske, kao i broj samofinansirajućih studenata, određuje Vlada Republike  Srpske.   Ovaj broj biće blagovremeno objavljen putem sredstava  informisanja u Konkursu za upis na visokoškolske ustanove u Republici Srpskoj.


KVALIFIKACIONI ISPIT
Kvalifikacioni ispit polaže se iz matematike, prema sljedećem  programu: 

 • Osnovne logičke operacije. Pojam funkcije. 
 • Racionalni algebarski izrazi. Polinomi. 
 • Linearna funkcija. Linearne jednačine i nejednačine. Sistemi linearnih jednačina  i nejednačina. 
 • Kvadratna funkcija. Kvadratne jednačine i nejednačine. Sistemi kvadratnih  jednačina. 
 • Algebarske i iracionalne jednačine i nejednačine. 
 • Pojam logaritma. Logaritamska i eksponencijalna funkcija. Logaritamske i  eksponencijalne jednačine i nejednačine. 
 • Trigonometrijske funkcije. Identiteti, jednačine i nejednačine. Primjena  trigonometrije na trougao. 
 • Kompleksni brojevi. 
 • Analitička geometrija u ravni (prava, krug i parabola). 
 • Planimetrija (prvenstveno geometrija trougla, četverougla i kruga).
 • Stereometrija  (prizma, piramida, zarubljena piramida, valjak, kupa, zarubljena kupa, sfera i dijelovi  sfere).

Zbirku rešenih zadataka u elektronskoj formi možete preuzeti OVDJE.

Zadatke sa kvalifikacionog ispita iz perioda 2010-2016. godine možete preuzeti OVDJE.

PRIPREMNA NASTAVA

Pripremna nastava iz  matematike, u trajanju od pet radnih dana, organizuje se svake godine na Elektrotehničkom  fakultetu sa ciljem pripreme kandidata za polaganje kvalifikacionog ispita.
lab_osnoveNastavu  izvodi nastavno osoblje fakulteta. Obezbijeđeni su odgovarajući pismeni materijali  za praćenje nastave, kao i zbirka zadataka sa kvalifikacionih ispita. Ovaj materijal  dostupan je i na Internet prezentaciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu  (www.etf.unssa.rs.ba).  Tačan period izvođenja  pripremne nastave  biće objavljen u sredstvima informisanja. Za dodatne  informacije obratiti se Sekretarijatu fakulteta  (tel. 057/342-788).

 

 

 

KONTAKT INFORMACIJE
Adresa
Elektrotehnički  fakultet Istočno Sarajevo
Vuka Karadžića  br. 30
71123 Istočno  Sarajevo
Telefoni
Sekretarijat fakulteta:  057/342-788
Studentska služba:  057/340-616
Računovodstvo:  057/340-307
Internet
Web: http://www.etf.unssa.rs.ba
e-mail:  kontakt@etf.unssa.rs.ba