Organizacija nastavnog procesa, ciljevi i ishodi učenja

Na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu drugi ciklus studija - master studij organizovan je na tri studijska programa:

 • Elektroenergetika
 • Automatika i elektronika
 • Računarska tehnika i informatika.

Studij drugog ciklusa osposobljava studente za viši stepen studija i omogućava im sticanje opštih i specifičnih znanja potrebnih za bavljenje naučno-istraživačkim radom iz određene oblasti. Završetkom studija drugog ciklusa stiče se akademski naziv master elektrotehnike, što se na engleski jezik prevodi sa Master of Science (M.Sc.), uz naznaku studijskog programa. Obrazovni stepen drugog ciklusa na svim studijskim programima traje jednu studijsku godinu, odnosno dva semestra, čemu odgovara 60 ECTS bodova. Osim obaveznih, studenti slušaju i izborne predmete. Nakon odslušana dva semestra svaki student mora da uradi i odbrani završni rad - master tezu.

Pored opštih ciljeva, koji su isti kao i za prvi ciklus studija, za drugi ciklus studija dodaju se kao opšti ciljevi i:

 • efikasno i racionalno visoko obrazovanje stručno-naučnih kadrova iz oblasti elektrotehnike, kroz nastavne planove i programe sa većim brojem izbornih predmeta čiji se sadržaji pretežno odnose na najnovija dostignuća u oblasti elektrotehnike,
  • angažovanje nastavnog kadra sa priznatim naučnim rezultatima koji su sposobni da studente uvedu u metodologiju istraživačkog i naučnog rada, kako sa teoretskog aspekta tako i sa aspekta dalje praktične primjene,
 • stručno-naučna pripremljenost kandidata za nastavak obrazovanja, treći ciklus studija (doktorat).

Opšti ishod procesa učenja po završetku drugog ciklusa:

 • profesionalno osposobljen naučno-stručni kadar sa dobro utemeljenim sposobnostima za samostalan ili ekipni naučno-istraživački rad, koji:
  • razumije i lako se uključuje u savremena naučno-stručna dostignuća,
  • ima sposobnost da oformi istraživački tim i predloži, obrazloži i nađe finansijsku podršku za istraživački projekat od interesa,
  • osposobljen da samostalno uočava probleme i zadatke koje treba rješavati putem određenih istraživanja, čime se može povećati efikasnost i ekonomičnost određene procedure ili sistema,
  • u okviru svoje specijalnosti, i šire, prati razvoj i najnovija naučna i stručna  dostignuća i prepoznaje potrebe i mogućnosti da se ta dostignuća prodube, prošire i primijene u njegovom okruženju.

NASTAVNI PLAN

(Bolonjski model) 

Jun, 2006.