ISTORIJAT ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA 


Datumi od značaja
20.05.1949.

Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu broj 675 o osnivanju Tehničkog fakulteta u Sarajevu. Tada su osnovana dva odsjeka: građevinski i arhitektonski. Članom 4. ove Uredbe ovlašćen je Komitet za fakultete, visoke škole i naučne ustanove, da može svojim rješenjem, uz saglasnost predsjednika Vlade, osnivati i druge odsjeke Tehničkog fakulteta.

1954. – 1960.

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara BiH u više navrata pokreće pitanje otvaranja studija elektrotehnike u Sarajevu.

11.06.1960.

Radnički savjet „Energoinvesta“ Sarajevo predlaže Izvršnom vijeću Bosne i Hercegovine formiranje elektrotehničkog odsjeka na Tehničkom fakultetu u Sarajevu.

05.05.1961.

Savjet Univerziteta u Sarajevu, svojim aktom broj 03-682/61, predlože Tehničkom fakultetu da formira Komisiju matičara za elektrotehnički odsjek Tehničkog fakulteta.

11. 05. 1961.

Savjet Tehničkog fakulteta u Sarajevu donosi odluku o formiranju Komisije matičara za elektrotehnički odsjek.        

Komisija matičara imala je sljedeći sastav:                  

  1. Dr ing. Mirjan Gruden, dekan Fakulteta za elektrotehniku iz Ljubljane,          
  2. Ing. Emerik Blum, glavni direktor preduzeća „Energoinvest“,          
  3. Ing. Nikola Sedlar, red. prof. Tehničkog fakulteta,          
  4. Ing. Relja Vasiljević, vanr. prof. Tehničkog fakulteta,          
  5. Ing. Avdo Đumrukčić, glavni direktor Zajednice elektroprivrednih preduzeća BiH       
  6. Ing. Teodor Gregorić, vanr. prof. Tehničkog fakulteta.    
10.06.1961.   
31.05.1962.

Komisija priprema statutarnu odluku, nastavni plan, obezbjeđuje prostorije i izvore finansijskih sredstava. Izabrani su: 4 redovna i 3 vanredna profesora, 5 viših predavača, 7 docenata, 20 predavača i 21 asistent.

05.06.1961.

Fakultetski savjet Tehničkog fakulteta donosi Statutarnu odluku o stepenima i nastavnom planu redovne nastave na elektrotehničkom odsjeku.

17.07.1961.

Izvršno vijeće BiH potvrđuje Statutarnu odluku (akt broj 6231/61) kojom je bilo riješeno izvođenje redovne nastave za studente koji se u prvu godinu upišu u školskoj 1961/62. godini.

30.09.1961.

Prestaje sa radom Tehnički fakultet u Sarajevu, a njegova četiri odsjeka prerastaju u četiri samostalna fakulteta: Građevinski, Arhitektonsko-urbanistički, Mašinski i Elektrotehnički.

01.10.1961.

Počinje redovna nastava na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu istovremeno na prvoj i drugoj godini! Prvu godinu pohađaju novoupisani studenti, dok su studenti druge godine bili studenti koji su prvu godinu odslušali na mašinskom odsjeku Tehničkog fakulteta i na drugim elektrotehničkim fakultetima u zemlji. Ukupan broj studenata na obje godine je bio 304.

31.05.1962.

Komisija matičara prestaje sa radom.

14.06.1962.

Prva svečana sjednica fakultetske uprave.

27.06.1962.

Formirani prvi odsjeci i katedre.

1963.

Formiraju se: Laboratorija Katedre za osnove elektrotehnike i električna mjerenja, Laboratorij za električne mašine.

21.06.1963.

Treća statutarna odluka predviđa nastavu trećeg stepena i propisuje postupak sticanja doktorata nauka.

13.07.1965.

Usvojen Program izgradnje zgrade Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

1970/71.

Uvedena reformisana trimestarska četvorogodišnja nastava. (Statut iz marta 1971. godine).

04.09.1973.

Skupština BiH potvrdila Statut ETF iz 1971. godine

13.07.1972.

Savjet ETF-a donosi odluku o osnivanju odsjeka u Tuzli.

1972.

Osnovan Odsjek za informatiku.

1975.

Fakultet preselio u novu zgradu u Lukavici.

1976.

Osnovan Odsjek za telekomunikacije.

1986/87.

Vraćanje na semestarsku nastavu od prve godine studija u trajanju 9 semestara plus semestar za izradu diplomskog rada.

29.12.1993.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 02-1512/93 osnovan Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske, kao sukcesor Univerziteta u Sarajevu.

Poslije 1993.

Dva fakulteta baštine tradiciju Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu iz perioda 1961. – 1992.:                  

  • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu i          
  • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, kasnije Univerziteta u Srpskom Sarajevu, danas Univerziteta u Istočnom Sarajevu.    
2004.

Školske 2004/2005. počinje se primjenjivati Novi nastavni plan i program, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

2007.

Radi usklađivanja sa Zakonom o visokom obrazovanju, 2007. godine se Elektrotehnički fakultet, kao pravni subjekt, briše iz sudskog registra i nastavlja da funkciioniše kao organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

2009.

Dozvolom za rad broj 07.023-3899/09 (prilog), izdatom od strane Ministarstva prosvjete i kulture, Univerzitetu u Istočnom Sarajevu je 22. 06. 2009. dato, između ostalih odobrenja, i odobrenje za izvođenje nastave na studijskim programima Elektroenergetika, Automatika i elektronika i Računarstvo i informatika.

Dozvolu za izvođenje nastave na drugom ciklusu studija (prilog) ETF dobija 15. 12. 2009. (Dozvola za rad izdata od Ministarstva prosvjete i kulture, broj 07.023/602-8345/09), i to za studijske progame Elektroenergetika, Automatika i elektronika i Računarska tehnika i informatika.